Arnhem

 

Dit is de privacyverklaring van KMTP Groei&Bloei Arnhem e.o.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens zowel met de overkoepelende landelijke Groei&Bloei-organisatie (abonnement) als met ons, de plaatselijke afdeling. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Het privacystatement van de overkoepelende landelijke Groei&Bloei-organisatie vindt u op de website, onderaan onder het kopje ‘Privacystatement’.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: elvdakker@gmail.com

Ten behoeve van onze activiteiten verzamelen wij de benodigde persoonsgegevens van u om het te organiseren evenement goed te laten verlopen. Deze gegevens worden ter beschikking gesteld aan het bestuur en de desbetreffende commissies. 

Wij kunnen ook gegevens en foto’s van personen die deelnemen aan activiteiten van de vereniging op de interne- en externe media plaatsen. Plaatsing zal evenwel niet geschieden, wanneer betrokkene daarom schriftelijk of per e-mail een verzoek indient bij de secretaris van de landelijke dan wel plaatselijke vereniging. De plaatsing van deze beelden op de website, op (social) media (onder andere YouTube en Facebook) zal op verder eerste verzoek ongedaan worden gemaakt, wanneer betrokkene daarom schriftelijk of per e-mail een verzoek indient bij de secretaris van de plaatselijke vereniging.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden, die met de pagina’s van een websites worden meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. 
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt Groei&Bloei Arnhem e.o. (zowel de bestuurs- als de commissieleden en andere vrijwilligers) uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Groei&Bloei Arnhem e.o. met u heeft, tenzij Groei&Bloei Arnhem e.o. wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht Groei&Bloei Arnhem e.o. te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Groei&Bloei Arnhem e.o. op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Groei&Bloei Arnhem e.o. deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Groei&Bloei Arnhem e.o. hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
Groei&Bloei Arnhem e.o. treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Bij de verwerking van persoonsgegevens zorgen Groei&Bloei Arnhem e.o. en de bestuurs-, commissieleden en andere vrijwilligers die uit hoofde van hun functie beschikken over persoonsgegevens ervoor dat hun pc en andere technische apparatuur tijdig voorzien wordt van updates en afdoende beschermd is door middel van onder meer antivirus software.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Groei&Bloei Arnhem e.o. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Groei&Bloei Arnhem e.o. raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
Groei&Bloei Arnhem e.o. past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Groei&Bloei Arnhem e.o. raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Groei&Bloei Arnhem e.o. er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Groei&Bloei Arnhem e.o. wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via elvdakker(at)gmail.com

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.