Arnhem

Notulen Algemene Vergadering (AV) van maandag 15 oktober 2021

KMTP Groei & Bloei Arnhem e.o.
Algemene Vergadering(AV) maandag 15 oktober 2021,  19.00 uur

Deze vergadering is de uitgestelde AV van woensdag 10 maart 2021
locatie : Vredebergkerk, Toulon van der Koogweg 3 Oosterbeek

VERSLAG

Aanwezig zijn de bestuursleden: Ans Hafkamp, Jeltine Jungheim, Ruud Kalse, Margreet Kwik,
Lydia Littel, Els de Weijer, Ellen van den Akker
Bericht van verhindering ontvangen van: Antoinette Arents, Corry van den Berg, Roland Bierdrager, Manon Botha, Diny Broer, Judith Brouwer, Anne Kummeling, Hanneke Limburg, Annechien Saak, Afke Wiersema, Hante Witteveen.

Totaal aantal aanwezigen: 18

1.Opening en vaststellen agenda
Voorzitter Lydia Littel heet iedereen hartelijk welkom.
Zij herdenkt ons in augustus 2020 overleden commissielid Marijke de Nes.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.Vaststellen van de notulen van de AV van 2 maart 2020
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

3.Ingekomen/ uitgegaan
Ingekomen:
We ontvingen uitnodigingen om mee te doen aan verschillende acties en activiteiten:
Actie Tegel eruit, Plant erin i.s.m. Intratuin Arnhem op 28 maart 2020
Agapanthus- en kasteeltuinmarkt op Landgoed Rosendael op 18 juli 2020
Arnhem Groen Mark 17 mei 2020 en 27 september 2020
Gardenista tuinbeurs van 13 t/m 17 mei 2020 op het landgoed van Havezate Den Alerdinck in Laag Zuthem bij Zwolle
Nationale Tuinweek 13 t/m 21 juni met daarin het Open Tuinen Weekend op 20 en 21 juni 2020.
Al deze activiteiten gingen vanwege de coronapandemie niet door.
Uitgegaan:
Ook de door ons georganiseerde activiteiten moesten om dezelfde reden bijna allemaal worden afgelast. Om toch contact met onze leden te houden, stuurden we hen in april een Voorjaarsbloemengroet met daarbij een zakje zaad van Tatsoi Microgreens.

Mededelingen
Floriade zal worden gehouden in Almere van 14 april tot en met 9 oktober 2022.
Vanuit Groei & Bloei is een werkgroep gestart om een goede presentatie te kunnen verzorgen op de Floriade 2022. Dwarsverbanden met het  jubileumjaar 2022 (150 jaar) worden onderzocht.

4.Bestuursmededelingen
Ledenaantal
Het ledenaantal was per 1 januari 2020, 271; per 31 december 2020 was dat 266.
Er meldden zich door het jaar heen 33 nieuwe leden aan, maar helaas hebben 38 leden om verschillende redenen aan het eind van het jaar hun lidmaatschap opgezegd.
Mede doordat er bijna geen landelijke wervingsacties waren, tuinbeurzen en tuinmarkten afgelast werden en ook onze eigen activiteiten niet door konden gaan, was er weinig gelegenheid leden te werven. Het ledental is derhalve iets teruggelopen.
Rayon Gelderland-Zuid
Op 7 maart 2020 organiseerden wij een rayonbijeenkomst. Het Rayon Gld-Z bestaat uitde afdelingen Arnhem, Ede, Midden-Betuwe, Over-Betuwe & Lingewaard, Rijk van Nijmegen & Land van Maas en Waal, Veluwezoom, Wageningen en West-Betuwe.
Voornaamste doel van deze bijeenkomst was het kiezen van twee vertegenwoordigers voor de Ledenraad. Gekozen werdenAnneleen Verhaegen (afd. Rijk van Nijmegen & Land van Maas en Waal) en Marc Roosje (afd. Wageningen).
Intratuin
Naast het gezamenlijk organiseren van de actie ‘Tegel eruit Plant erin’ zijn we ook in gesprek met Intratuin over samenwerking betreffende o.a. workshops en sponsoring.
Jubilarissen
Er zijn dit jaar(2021) geen jubilarissen.

5. Jaarverslag 2020
Secretaris leest een beknopte versie van het Jaarverslag 2020 voor.
Het volledige Jaarverslag 2020 is te vinden op onze website, evenals de Evaluatie Jaarprogramma 2020 waarin een overzicht van onze activiteiten die dit jaar veelal geannuleerd werden.

 6.Verslag Kascommissie
Op 7 oktober 2021 heeft de kascommissie - bestaande uit Jos Coppens Cees Brusse en Margreet Bogaart - ten huize van de penningmeester het financieel jaarverslag over 2020 gecontroleerd.
Zij verklaren dat de financiële stukken in overeenstemming zijn met het bijgevoegde jaaroverzicht.
Op grond van hun bevindingen stellen zij voor het bestuur te bedanken en te dechargeren voor de handelingen in het verslagjaar. De vergadering gaat hiermee bij acclamatie akkoord.

Cees Brusse verlaat na drie jaar (statutaire termijn) de kascommissie. Jos Coppens verlaat de kascommissie na twee jaar. Beiden ontvangen als dank uit handen van de voorzitter een boekje.
Er zijn nu twee nieuwe commissieleden nodig. Anne Kutsch Lojenga stelt zich beschikbaar De vergadering gaat hiermee bij acclamatie akkoord. De kascommissie zal voor het komende jaar bestaan uit: Margreet Bogaart en Anne Kutsch Lojenga. Naar een derde lid wordt gezocht.

7. Jaarrekening en Balans 2020 en begroting 2021
De penningmeester geeft een toelichting op de resultaten. Hij wijst op de positieve reserve die nog steeds te hoog is voor een vereniging als de onze. Door jaarlijks een substantieel bedrag van deze reserve als subsidie voor onze activiteiten te gebruiken (workshops, excursies, lezingen, nieuwjaarsreceptie), komt dit bedrag ten goede aan de leden en wordt de reserve in een aantal jaren teruggebracht tot een acceptabel bedrag, rond 10.000 euro voor een vereniging als de onze. Waarschijnlijk is dat over een paar jaar het geval.
De penningmeester merkt verder op dat met de kennis van nu de begroting van 2021 eigenlijk nul komma nul had moeten zijn op enkele inkomsten en uitgaven na. Hij heeft echter toch een begroting gemaakt uitgaande van een normale situatie, al blijkt die dus achterhaald te zijn door de realiteit van dit coronajaar.
Er zijn geen vragen. De jaarrekening 2020, de balans 2020 en de begroting 2021 worden bij acclamatie goedgekeurd.

8.Nieuwe bestuursleden
De voorzitter deelt mee dat het heel moeilijk is nieuwe bestuursleden te vinden. Van een aantal bestuursleden is de termijn, ook na een tweede periode, al verstreken. Vanwege de coronapandemie is iedereen bereid nog aan te blijven tot de situatie weer genormaliseerd is.
Ook bij andere afdelingen speelt dit probleem. Zij doet een dringend beroep op de aanwezigen uit te kijken in hun omgeving naar mogelijke aspirant-bestuursleden. Als er zich geen nieuwe bestuursleden aanmelden, is er ook geen toekomst.

9. Rondvraag
Er zijn geen vragen

De voorzitter deelt mee dat helaas geen van de drie leden die een prijs in de zaaiwedstrijd gewonnen hebben, vanavond aanwezig kunnen zijn. De cadeaubon zal bij hen thuis bezorgd worden.
De winnaars zijn Antoinette Arendsen, Manon Botha, en Judith Brouwer.

10. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt allen uit om mee te gaan naar de andere zaal voor de lezing door Marcel de Wagt van Kwekerij van Opvallende Vaste Planten over 'De schoonheid van tuinplanten vóór en ná de bloei'.