Arnhem

Notulen Algemene Vergadering (AV) van maandag 2 maart 2020

KMTP Groei & Bloei Arnhem e.o.
Algemene Vergadering maandag 2 maart 2020

Vredebergkerk, Toulon van der Koogweg 3 Oosterbeek

Verslag

Aanwezig zijn de bestuursleden:
Ans Hafkamp, Ruud Kalse, Lydia Littel, Els de Weijer, Ellen van den Akker

Bericht van verhindering ontvangen van de bestuursleden Jeltine Jungheim en Margreet Kwik en van de leden Hanneke Limburg, Peter van Baaren-Grob, Hante Witteveen, Carla Romijn Schütte, Roland Bierdrager
Aantal aanwezigen: 17

1.Opening
Voorzitter Lydia Littel heet iedereen hartelijk welkom. Er zijn minder aanwezigen dan gewoonlijk.
Mogelijk vanwege de nieuwe locatie en de angst voor het coronavirus.

De Agenda wordt na enkele wijzigingen vastgesteld (punt 8 ‘Begroting 2020’ gaat naar punt 7; punt 7 ‘Verslag Kascommissie’ wordt punt 6)

2. Notulen van de AV van 4 maart 2019
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

3. Ingekomen/ uitgegane stukken

*Wijziging in de structuur van de organisatie van Groei & Bloei

De Landelijke Vereniging Groei & Bloei heeft per 1 januari 2020 een nieuwe structuur gekregen.
In de vorige structuur waren alle afdelingen van het land vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering; het hoogste orgaan van Groei & Bloei. De Algemene Vergadering werd tot dan geadviseerd door de landelijke Rayonraad. In deze raad waren de 14 rayons vertegenwoordigd.

In de nieuwe structuur is de Ledenraad het hoogste orgaan, waarvan de leden vanuit de rayons worden afgevaardigd. De Rayonraad verdwijnt hiermee. De Algemene Vergadering komt niet meer bijeen, maar behoudt nog drie belangrijke bevoegdheden: opheffing van de Vereniging, verkoop van het tijdschrift Groei&Bloei en wijziging van de statuten.

Het landelijk bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad.

*Verschillende acties om nieuwe leden te werven, maar waarvan ook onze eigen leden konden profiteren, zoals de Felco snoeischaar en de  mussenvilla.

*De actie Tegel eruit- Plant erin was dit jaar een groot succes.
Groei & Bloei hield net als voorgaande jaren samen met Intratuin een tegelactie ter bevordering van de Nederlandse biodiversiteit. Bij iedere vestiging kreeg men tegen inlevering van een tuintegel twéé gratis planten cadeau. Ruim 15.000 tegels zijn afgelopen keer ingeleverd in ruil voor gratis planten. Dat betekent dat maar liefst 30.000 extra plantjes zijn geplant. Een score die alle voorgaande jaren overtrof. Wij stonden bij Intratuin Arnhem ook daar waren veel enthousiaste mensen.
Ook in 2020 doen we weer mee, dan is de actie op zaterdag 28 maart.

*Gardenista
Van 15 t/m 19 mei 2019 vond op het landgoed van Kasteel Ophemert de eerste editie plaats van Gardenista. Ondanks de kinderziektes was deze eerste editie toch een succes en organiseert Groei & Bloei in 2020 wederom dit unieke groene festival maar nu op het prachtige landgoed van Havezate Den Alerdinck in Laag Zuthem bij Zwolle. Het terrein van Den Alerdinck biedt meer mogelijkheden voor Gardenista en vooral meer mogelijkheden om verder te groeien.

*De Nationale Tuinweek zal worden gehouden van 13 t/m 21 juni 2020 met als thema De eetbare tuin. Onze  Open Tuinen Dag is daar onderdeel van en wordt gehouden op  zondag 21 juni 2020.

*Uitnodigingen ontvangen om deel te nemen aan de   
     Agapanthus- en kasteeltuinmarkt op landgoed Rosendael op zaterdag 18 juli 2020
     Arnhem-Groen-Markt in Park Sonsbeek op zondag 17 mei 2020.
     Wij zullen op beide markten een kraam bezetten.

*Floriade
In 2020 zullen de eerste stappen worden gezet voor een mogelijke rol voor Groei & Bloei bij de Floriade 2022.

4. Bestuursmededelingen
Ledenaantal
Per 1 januari 2019 was het ledenaantal 283; per 31 december 2019 was dat 271.
Er meldden zich door het jaar heen 40 nieuwe leden aan, maar helaas hebben 52  leden om verschillende redenen aan het eind van het jaar hun lidmaatschap opgezegd. In tegenstelling tot vorig jaar, toen er een lichte stijging te zien was, is er nu een lichte daling in het ledenaantal. Mede door mee te doen met landelijke acties en aanwezig te zijn op tuinbeurzen proberen we actief leden te blijven werven. Ook vragen we leden om in eigen omgeving te kijken of er misschien vrienden, bekenden of buren zijn die lid van onze vereniging zouden willen worden.

Jubilarissen
Gelukkig zijn er ook leden die al heel lang lid zijn en naar wij hopen nog lang zullen blijven:
Dit jaar zijn er vier jubilarissen waarvan drie aanwezig. Zij zullen na afloop van deze vergadering en voor aanvang van de lezing ‘gehuldigd’ worden. De twee ‘50-jarigen’zullen het zilveren trouwe-ledenspeldje ontvangen en een oorkonde.

Mw. M.A.E. Meijer - 25 jaar lid  wegens ziekte verhinderd

Mw. N. Schmidt - 25 jaar lid

Dhr. J.G. Greep - 50 jaar lid

Dhr. A.G.J. Lenting  - 50 jaar lid


Nieuwe bestuursleden
We zijn naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter en penningmeester.
Zowel Lydia Littel als Ruud Kalse hebben hun bestuurstermijn van twee keer drie jaar er al ruim opzitten. Wij vragen de aanwezigen uit te kijken naar mogelijke kandidaten, die wij dan dit jaar kunnen inwerken.

5. Jaarverslag 2019
Secretaris leest een beknopte versie van het jaarverslag voor.
Het volledige Jaarverslag 2019 is te vinden op onze website, evenals de Evaluatie jaarprogramma 2019waarin een overzicht van al onze activiteiten in dat jaar.

6.Verslag Kascommissie
Op 21 februari 2019 heeft de kascommissie - bestaande uit José Faassen, Jos Coppens en Cees Brussé ten huize van de penningmester het financieel jaarverslag over 2019 gecontroleerd.
De kascommissie is van mening dat de gestelde vragen naar volle tevredenheid zijn beantwoord en concludeert dat de financiële situatie goed en helder is weergegeven.
Zij stelt de leden van de afdeling Arnhem e.o. van KMTP/Groei & Bloei dan ook voor, de penningmeester de heer Ruud Kalse en met hem het gehele bestuur van de vereniging décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer over het jaar 2019. De vergadering gaat hiermee bij acclamatie akkoord.
José Faassen verlaat na drie jaar de kascommissie. Zij ontvangt als dank uit handen van de voorzitter een pot met bolletjes. Mw. Margreet Bogaart stelt zich beschikbaar als nieuw lid van de kascommissie. De vergadering gaat hiermee bij acclamatie akkoord. De kascommissie zal voor het komende jaar bestaan uit: Cees Brussé, Jos Coppens en Margreet Bogaart.

7. Jaarrekening en Balans 2019 en begroting 2020
De penningmeester geeft een toelichting op de resultaten. Hij wijst op de positieve reserve die nog steeds te hoog is voor een vereniging als de onze. Door jaarlijks een substantieel bedrag van deze reserve als subsidie voor onze activiteiten te gebruiken (workshops, excursies, lezingen, nieuwjaarsreceptie), komt dit bedrag ten goede aan de leden en wordt de reserve in een aantal jaren teruggebracht tot een acceptabel bedrag, rond 12.000 euro voor een vereniging als de onze. Waarschijnlijk is dat over twee à drie jaar. Maar ook nu al kijken we kritisch naar de kosten en waar dat kan proberen we te bezuinigen en mogelijk andere inkomsten te genereren.

Nadat er enkele vragen zijn beantwoord, worden de jaarrekening 2019, de balans 2019 en de begroting 2020 bij acclamatie goedgekeurd.

9. Herverkiezing bestuursleden
Els de Weijer heeft haar eerste bestuurstermijn van drie jaar voltooid. Zij is voor een tweede periode van drie jaar herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. Het bestuur stelt derhalve voor om Els de Weijer te herbenoemen.
De aanwezigen gaan hiermee bij acclamatie akkoord.

10. Rondvraag
Er zijn geen vragen of opmerkingen.

11. Sluiting
Voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst, wenst een ieder een mooi en interessant jaar toe en nodigt de aanwezigen uit om mee te gaan naar de andere zaal voor het ‘huldigen’ van de jubilarissen en aansluitend de lezing ‘Salvia’s en Epimediums’ door Andries Bierling van Tuingoed Foltz uit Meeden.

 

**********