Arnhem

Algemene Ledenvergadering plus lezing

Afdeling:

Arnhem

Datum:

02-03-2020


Kosten:

Gratis

Kosten lid:

Gratis

Locatie:

Vredebergkerk
Toulon van der Koogweg 3
6862 EB Oosterbeek

Route

Algemene Ledenvergadering - 19.00 - 19.45 uur

Aansluitend lezing: 'Salvia's en Epimediums' door Andries Bierling

Meer info:

Algemene Vergadering (AV) maandag 2 maart 2020

 

Het bestuur nodigt de leden van KMTP/Groei &Bloei Arnhem e.o. uit voor de

Algemene Vergadering op maandag 2 maart 2020

Locatie: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek

Tijd: 19.00-19.45 uur

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen van de notulen van de AV van 4 maart 2019
  3. Ingekomen/ uitgegane stukken
  4. Bestuursmededelingen
  5. Jaarverslag 2019
  6. Jaarrekening en balans 2019
  7. Verslag kascommissie
  8. Begroting 2020
  9. Herverkiezing bestuurslid
  10. Rondvraag en sluiting

 

De Agenda en de stukken behorende bij de punten 2 en 5 worden uiterlijk veertien dagen voor de vergadering gepubliceerd op onze website www.arnhem.groei.nl

 

Ad punt 6 en 8

De jaarrekening en de balans 2019 en de begroting 2020 liggen voorafgaand aan de vergadering ter inzage.

 

Ad punt 9

Dit jaar is er volgens het rooster van aftreden een bestuurslid die haar eerste bestuurstermijn heeft voltooid. Zij heeft aangegeven voor een tweede periode van drie jaar beschikbaar te zijn. Het bestuur stelt derhalve voor om Els de Weijer te herbenoemen.
 

Tegenkandidaten kunnen door ten minste vijf leden, tot twee maal vierentwintig uur voor aanvang van de AV bij het bestuur worden voorgesteld, vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de betrokken kandidaat’ (huishoudelijk reglement  art. 12).

Voor de Algemene Vergadering dient de introductie beperkt te blijven tot partner of huisgenoot. Hij of zij heeft bij een eventuele stemming geen stemrecht.


Na de Algemene Vergadering, volgt om 20.00 uur de lezing ‘Salvia’s & Epimediums’ door Andries Bierling.

Voorafgaand hieraan zal aandacht besteed worden aan de jubilarissen.

Bestuur Groei &Bloei Arnhem e.o.