Arnhem

KMTP Groei & Bloei Arnhem e.o.
Algemene Vergadering(AV) maandag 14 maart 2022, 19.00 uur
locatie : Vredebergkerk, Toulon van der Koogweg 3 te Oosterbeek

VERSLAG

Aanwezig zijn de bestuursleden: Ans Hafkamp,  Ruud Kalse, Margreet Kwik,
Lydia Littel, Ellen van den Akker
Bericht van verhindering ontvangen van: Peter van Baaren-Grob, Margreet Bogaart, Diny Broer, Hanneke Limburg, Jeltine Jungheim, Theo en Marga Neijenhuis, Els de Weijer, Afke Wiersema, Hante Witteveen

Totaal aantal aanwezigen: 13

1. Opening en vaststellen agenda
Voorzitter Lydia Littel heet iedereen hartelijk welkom. Mogelijk door de hoge besmettingscijfers zijn er minder aanwezigen dan normaal.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststellen van de notulen van de AV van 15 oktober 2021
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

3. Ingekomen/ uitgegaan
Correspondentie over evenementen waar wij aan hebben meegewerkt of aan hebben deelgenomen:

*Actie Tegel eruit-Plant erin in samenwerking met  Intratuin ging in 2021 niet door.
Wel was er een variant op deze actie nl. het NK Tegelwippen. Deze actie maakt deel uit van de campagne 'Een groener Nederland begint in je eigen tuin!’. Opdracht was: wie verruilt de meeste (tuin)tegels voor groen? Arnhem ging de strijd aan met Nijmegen en met tenminste veertig andere Nederlandse gemeenten. Arnhem wipte in totaal 40231 tegels. Dat zijn 249 tegels per inwoner. Nijmegen scoorde iets minder, namelijk in totaal 31815 tegels en per inwoner 179.
In heel Nederland zijn totaal 1.556.919 tegels ingeleverd.
*Gardenista
Het Groei & Bloei-evenement Gardenista zou nadat het in mei niet door kon gaan, gehouden worden in september 2021. Door alle beperkende maatregelen werd het evenement ook toen afgelast.
Het is nu verplaatst naar 2022 en zal gehouden worden van 25-29 mei.

*De Nationale Tuinweek zou plaatsvinden van 12 t/m 20 juni 2021.
Helaas ging deze week niet door op de reguliere manier, maar wel online.
Drie lezingen en twee rondleidingen waren voor iedereen thuis te volgen. Het waren livestreams waarbij je ook vragen kon stellen aan de sprekers. Dat was een groot succes!
We kregen o.a. een kijkje in de Keukenhof, de Hortus Amsterdam en een lezingen van Modeste Herwig.
De Open Tuinen Dag die eveneens in die week georganiseerd zou worden, werd afgelast.

Floriade 2022
De voorbereidingen voor de Floriade gingen gewoon door. Vanuit Groei & Bloei is een werkgroep gestart om een goede presentatie te kunnen verzorgen op de Floriade 2022 in Almere. Dwarsverbanden met het  jubileumjaar in 2022 (150 jaar) worden onderzocht. De Floriade wordt gehouden van 14 april tot en met 9 oktober 2022.

4. Bestuursmededelingen
Ledenaantal
Per 1 januari 2021 waren er 266 leden.
Er meldden zich door het jaar heen 28 nieuwe leden aan, maar helaas hebben ook 28 leden om verschillende redenen aan het eind van het jaar hun lidmaatschap opgezegd.
Mede doordat er bijna geen landelijke wervingsacties waren, tuinbeurzen en tuinmarkten werden afgelast en onze eigen activiteiten ook niet door konden gaan, was er weinig gelegenheid leden te werven. Het ledental is desondanks toch gelijk gebleven:  266 leden per 31-12-2021.

Rayon Gelderland-Zuid
Op 27 november 2021 organiseerde afdeling Wageningen een vergadering  van het  Rayon Gelderland – Zuid in het Arboretum aldaar.
Ons rayon bestaat uit de afdelingen Arnhem, Ede, Midden-Betuwe, Overbetuwe & Lingewaard, Rijk van Nijmegen & Land van Maas en Waal, Veluwezoom, Wageningen en West-Betuwe.
Het was een zinvolle en constructieve vergadering met als hoofdpunten financiën en digitalisering.

Jubilarissen
Er zijn dit jaar (2022) acht  jubilarissen.
40 jaar lid van onze afdeling zijn de dames T. van de Wardt-Hesp en M. Zurburg  en de heren
C. Brusse en F.A.T. Hageman,
25 jaar lid zijn van onze afdeling zijn de dames M. Kwik-Free, J.F. Schadenberg-de Boer,
E. Steenkist-van Renssen en de heer G. van Steeg
Alle jubilarissen ontvangen een cadeaubon.
Vier aanwezige jubilarissen, (de anderen waren helaas verhinderd) werden na afloop van deze vergadering en voordat de lezing begon door de voorzitter toegesproken en ontvingen een bos bloemen.

5. Jaarverslag 2021
Secretaris leest een beknopte versie van het jaarverslag 2021 voor.
Het volledige Jaarverslag 2021 is te vinden op onze website, evenals de evaluatie van het  Jaarprogramma2021 waarin een overzicht van al onze geprogrammeerde activiteiten.

6. Verslag Kascommissie
Op 8 maart 2022 heeft de kascommissie - bestaande uit Veroniek Bezemer en Anne Kutsch Lojenga (Margreet Bogaart was verhinderd) - ten huize van de penningmeester het financieel jaarverslag over 2021 gecontroleerd.
Zij verklaren dat de financiële stukken in overeenstemming zijn met het financieel jaaroverzicht 2021.
Op grond van hun bevindingen stellen zij voor het bestuur te dechargeren voor de handelingen in het verslagjaar. De vergadering gaat hiermee bij acclamatie akkoord.
De kascommissie blijft in de huidige samenstelling nog een jaar aan.

7. Jaarrekening en Balans 2021 en begroting 2022
De penningmeester geeft een toelichting op de resultaten. Hij wijst op de positieve reserve die nog steeds aan de hoge kant is voor een vereniging als de onze. Door jaarlijks een substantieel bedrag van deze reserve als subsidie voor onze activiteiten te gebruiken (workshops, excursies, lezingen, nieuwjaarsreceptie), komt dit bedrag ten goede aan de leden en wordt de reserve in een aantal jaren teruggebracht tot een acceptabel bedrag voor een vereniging als de onze nl.  rond 10.000 euro. Waarschijnlijk is dat over een à twee jaar het geval. We zoeken nu al naar mogelijkheden om te bezuinigen. Overleggen met afdelingen in ons rayon, die dezelfde uitdaging hebben.

Vragen vanuit de vergadering worden naar tevredenheid beantwoord.
De jaarrekening 2021, de balans 2021 en de begroting 2022 worden bij acclamatie goedgekeurd.

8. Nieuwe bestuursleden
De voorzitter deelt mee dat het inmiddels bekend is dat we naarstig op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden. Van een aantal bestuursleden is de termijn, ook na een tweede periode, verstreken. Vanwege de coronapandemie is iedereen bereid geweest nog aan te blijven tot de situatie weer genormaliseerd is. Zij doet een dringend beroep op de aanwezigen uit te kijken in hun omgeving naar mogelijke aspirant-bestuursleden.

Antoinette Arents geeft aan wel geïnteresseerd te zijn. Zij zal binnenkort uitgenodigd worden om nader kennis te maken met de werkwijze van het bestuur.

9. Rondvraag
Kees Brusse: volgend jaar bestaan we 150 jaar. Heeft het bestuur al nagedacht over hoe daar aandacht aan te besteden. In het verleden is er ter gelegenheid van een jubileum een boek over de bomen in Arnhem uitgegeven. Een andere keer is er in samenwerking met de gemeente een bord in de Steile Tuin geplaatst en een boekje uitgegeven met afbeeldingen van de vaste planten die zijn toegepast in de Steile Tuin samen met  een plattegrond van de tuin.

Voorzitter laat weten dat we intern daar al over aan het nadenken zijn, maar dat alle ideeën welkom zijn. In de nieuwsbrief van april zal een oproep aan de leden gedaan worden om mee te denken over wat te doen ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum.

10. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt allen uit om mee te gaan naar de andere zaal voor de lezing van Martje van den Bosch over Mooie borders, prachtige combinaties .