Arnhem

Algemene Vergadering (AV) - Maandag 13 maart 2023

Het bestuur nodigt de leden van KMTP/Groei &Bloei Arnhem e.o. uit voor de

Algemene Vergadering op maandag 13 maart 2023

Locatie: Molenplaats Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24A Arnhem
Tijd: 19.00 uur-19.45 uur

 
Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen van de notulen van de AV van 14 maart 2022
  3. Ingekomen/uitgegane stukken
  4. Bestuursmededelingen
  5. Jaarverslag 2022
  6. Verslag kascommissie
  7. Jaarrekening en balans 2022, begroting 2023
  8. Verkiezing nieuwe bestuursleden
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

 

De Agenda en de stukken behorende bij de punten 2 en 5 worden uiterlijk veertien dagen voor de vergadering gepubliceerd op onze website www.arnhem.groei.nl

 

Ad punt 7

De jaarrekening en de balans 2022 en de begroting 2023 liggen voorafgaand aan de vergadering ter inzage.


Ad punt 8

Voorzitter Lydia Littel, secretaris Ellen van den Akker en penningmeester Ruud Kalse zijn dit jaar aftredend, alsmede bestuurslid Els de Weijer. Zij zijn niet herkiesbaar. Drie nieuwe bestuursleden worden voorgedragen voor benoeming, resp. Antoinette Arents-voorzitter, Veroniek Bezemer-secretaris en Remko de Jonge-penningmeester.
Tegenkandidaten kunnen door tenminste vijf leden, tot twee maal vierentwintig uur voor aanvang van de AV bij het bestuur worden voorgesteld, vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de betrokken kandidaat (huishoudelijk reglement art. 12).

Voor de Algemene Vergadering dient de introductie beperkt te blijven tot partner of huisgenoot. Hij of zij heeft bij een eventuele stemming geen stemrecht.


Na de Algemene Vergadering volgt om 20.00 uur een lezing door Paul Machielsen over ‘Klimaatverandering en onze tuinen’.

Voorafgaand hieraan zal aandacht besteed worden aan de jubilarissen.
 

Bestuur Groei &Bloei Arnhem e.o.