Arnhem

Algemene Vergadering (AV) - Maandag 14 maart 2022

Algemene Vergadering (AV) - Maandag 14 maart 2022
 

Het bestuur nodigt de leden van KMTP/Groei &Bloei Arnhem e.o. uit voor de Algemene Vergadering op maandag 14 maart 2022

Locatie: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, 6862 EB Oosterbeek
Tijd: 19.00-19.45 uur


Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen van de notulen van de AV van 15 oktober 2021
  3. Ingekomen/ uitgegane stukken
  4. Bestuursmededelingen
  5. Jaarverslag 2021
  6. Verslag kascommissie
  7. Jaarrekening en balans 2021, begroting 2022
  8. Nieuwe bestuursleden
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

 

De Agenda en de stukken behorende bij de punten 2 en 5 worden uiterlijk veertien dagen voor de vergadering gepubliceerd op onze website www.arnhem.groei.nl

 

Ad punt 7

De jaarrekening en de balans 2021 en de begroting 2022 liggen voorafgaand aan de vergadering ter inzage.

Voor de Algemene Vergadering dient de introductie beperkt te blijven tot partner of huisgenoot. Hij of zij heeft bij een eventuele stemming geen stemrecht.


Na de Algemene Vergadering volgt om 20.00 uur een lezing door Martje van den Bosch: 'Mooie borders, prachtige combinaties'

Voorafgaand hieraan zal aandacht besteed worden aan de jubilarissen.

 

Bestuur Groei &Bloei Arnhem e.o.