Arnhem

 

KMTP Groei & Bloei Arnhem e.o.
Algemene Vergadering maandag 4 maart 2019

Molenplaats Sonsbeek Zijpendaalseweg 24A  Arnhem

Verslag

Aanwezig zijn de bestuursleden:
Ans Hafkamp, Jeltine Jungheim, Ruud Kalse, Margreet Kwik, Lydia Littel, Els de Weijer, Ellen van den Akker
Aantal aanwezigen naast de bestuursleden: 20.

1.Opening
Voorzitter Lydia Littel heet iedereen hartelijk welkom.
Er zullen foto’s gemaakt worden om te gebruiken voor op de website en in de nieuwsbrief.
Lydia vraagt daarvoor toestemming aan de aanwezigen; er is geen bezwaar.
Dit jaar zijn er zes jubilarissen waarvan vier aanwezig. Zij zullen na afloop van de vergadering en voor aanvang van de lezing ‘gehuldigd’ worden.
De jubilarissen zijn:

Mw. E. Kuik                              50 jaar
Mw./Hr. J.T.A. van Diepen        40 jaar
Mw. D.D. Broer-Snoek             25 jaar 
Mw. W. Hendriksen                  25 jaar
Mw. A. Kraayvanger                 25 jaar
Mw. J. Muizebelt                      25 jaar

 

2. Notulen 19-02-2018
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

3. Ingekomen/ uitgegane stukken

 • Bedankje Mw. Hilda van Vliet voor cadeaubon en bloemen gekregen op de AV van 19 februari 2018 t.g.v. het feit dat zij 25 jaar lid was van G&B.
 • Verslag kascommissie 2017

Wegens ziekte van de penningmeester vond vorig jaar de controle van de financiële administratie 2017 eerst plaats op 10 augustus 2018.
De kascommissie bestaande uit Diny Broer, Liesbeth Dessens en José Faassen, heeft de penningmeester en met hem het gehele bestuur décharge verleend over het gevoerde financiële beheer.

Mededelingen

 • Actie Tegel eruit, Plant erin
  In tegenstelling tot vorige jaren zal in 2019 de actie plaats vinden in het voorjaar en wel op zaterdag 23 maart 2019. 
  De actie valt niet langer onder de noemer van de Nationale Tuinweek.
  Het wordt een aparte actie georganiseerd vanuit Groei & Bloei samen met Intratuin.
 • De Nationale Tuinweek zal worden gehouden van 8 t/m 16 juni 2019 met als thema
  'De levende Tuin’. De samenwerking zal worden verbreed met andere ‘Groen-organisaties: Operatie Steenbreek, de Vogelbescherming, IVN, de KNNV Vereniging voor Veldbiologie(voor actieve natuurliefhebbers en - beschermers)  en Entente Florale.
 • Agapanthus- en kasteeltuinmarkt op landgoed Rosendael op 20 juli 2019
  Uitnodiging om deel te nemen.
 • Wet AVG Algemene Verordening Gegevensverwerking
  Wij zijn vanuit het landelijk secretariaat begeleid hoe te handelen om de privacy van onze leden te waarborgen. Voor ons is dat van belang bij het versturen van de nieuwsbrief.
  Wij hebben een email gestuurd naar de ontvangers van onze nieuwsbrief waarin aan hen werd gevraagd ons te laten weten indien zij de nieuwsbrief niet langer wensten te ontvangen.
 • De roos Groei & Bloei’ ( zo genoemd ter gelegenheid van het  5 -jarig bestaan van Groei & Bloei-Nationale Tuinweek) is met goud bekroond tijdens de internationale rozenkeuring in het Westbroekpark in Den Haag. De roos is verkrijgbaar bij Belle Epoque in Aalsmeer.
 • Gardenista' van 15 t/m 19 mei 2019 vindt op het landgoed bij Kasteel Ophemert de eerste editie plaats van Gardenista. Vijf dagen Chelsea Flower Show, maar dan op z’n Nederlands. Qua sfeer een mix van Heel Holland Bakt en Oerolfestival op Terschelling.
  Omdat het een KMTP/Groei & Bloei evenement is, krijgen de leden korting.
   

4. Bestuursmededelingen
Parkeren 
In 2018 is er een proef geweest om in de zijstraten van de Zijpendaalseweg te parkeren met een parkeerschijf in de blauwe P-zone. Aangezien dit voor maximaal twee uur is, werd de aanvangstijd van de lezingen opgeschoven naar 20.10 uur en werd de avond wat eerder dan 22.00 uur beëindigd, zodat een ieder in de gelegenheid was om binnen die twee uur weer terug te zijn bij de auto.  Er is gebleken dat heel weinig bezoekers hier gebruik van hebben gemaakt. Omdat  het voor de sprekers vaak lastig was om precies binnen die twee uur klaar te moeten zijn met hun verhaal, heeft het bestuur besloten om voortaan weer gewoon om 20.00 uur te beginnen.
Andere locaties waar het wel goed parkeren is, zijn heel moeilijk te vinden. Voordeel van de Molenplaats is dat het een zeer geschikte en gezellige locatie is.
 

145 jaar  
Ter gelegenheid van ons 145 jarig bestaan in 2018 hebben wij aan de campagne Bomen voor Koeien 2018  145  bomen geschonken, zodat de koeien (vooral in de steeds warmer wordende) zomers in de schaduw kunnen staan. Deze actie werd georganiseerd door de Stichting wAarde i.s.m. Vroege Vogels.
De leden die onze ledenavonden bezochten in september, oktober en november ontvingen een hobbyschaartje ter gelegenheid van dit 29ste lustrum.

Ledenaantal
Het ledenaantal per 1 januari 2018 was 277; per 31 december 2018 was dat 283.
Er meldden zich door het jaar heen 67 nieuwe leden aan, maar helaas hebben 61 leden om verschillende redenen aan het eind van het jaar hun lidmaatschap opgezegd.
In tegenstelling tot vorig jaar, toen er een daling te zien was in het ledenaantal is er nu een lichte stijging. Mede door mee te doen met landelijke acties en aanwezig te zijn op tuinbeurzen proberen we actief leden te blijven werven.

5. Jaarverslag 2017
Secretaris leest een beknopte versie van het jaarverslag voor.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

6. Jaarrekening  en Balans 2018
De penningmeester geeft een toelichting op de resultaten. Hij wijst op de positieve reserve die nog steeds te hoog is voor een vereniging als de onze. Door jaarlijks een substantieel bedrag van deze reserve als subsidie voor onze activiteiten te gebruiken (workshops, excursies, lezingen, nieuwjaarsreceptie), komt dit bedrag ten goede aan de leden en wordt de reserve in een aantal jaren teruggebracht tot een acceptabel bedrag. Waarschijnlijk is dat  over twee à drie jaar. Maar ook nu al kijken we kritisch naar de kosten en waar dat kan proberen we te bezuinigen en mogelijk andere inkomsten te genereren.
Mw. H. Limburg stelt voor om de reserves nu in een langzamer tempo af te bouwen zodat de subsidies geleidelijk minder worden en de overgang naar geen of heel weinig subsidie dan niet zo groot is.

De Jaarrekening  2018, de begroting 2019 en de balans 2018 worden bij acclamatie goedgekeurd.

7.Verslag Kascommissie
Op 22 februari 2019 heeft de kascommissie - bestaande uit Liesbeth Dessens en José Faassen-  het financieel jaarverslag over 2018 gecontroleerd. Het derde lid van de kascommissie, de heer Cees Brussé was wegens ziekte verhinderd hierbij aanwezig te zijn.
De kascommissie is van mening dat de gestelde vragen naar volle tevredenheid zijn beantwoord en concludeert dat de financiële situatie goed en helder is weergegeven.
Zij stelt de leden van de afdeling Arnhem van de vereniging Groei en Bloei dan ook voor de penningmeester de heer Ruud Kalse en met hem het gehele bestuur van de vereniging décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer over het jaar 2018. De vergadering  gaat hiermee bij acclamatie akkoord.
Liesbeth Dessens verlaat na drie jaar de kascommissie. Zij ontvangt als dank uit handen van de voorzitter een bakje met bolletjes. Mevrouw Jos Coppens stelt zich beschikbaar als nieuw lid. De vergadering  gaat hiermee bij acclamatie akkoord. De kascommissie zal voor het komende jaar bestaan uit: José Faassen, Cees Brussé en Jos Coppens.

8. Begroting 2019
Deze is gelijk besproken met de jaarrekening 2018 onder punt 6.

9. Herverkiezing bestuursleden
Drie leden van het bestuur hebben hun eerste bestuurstermijn van drie jaar voltooid. Zij zijn voor een tweede periode van drie jaar herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. Het bestuur stelt voor Ans Hafkamp, Margreet Kwik en Ellen van den Akker te herbenoemen.
De aanwezigen gaan hiermee bij acclamatie akkoord.

10. Rondvraag
Er zijn geen vragen of opmerkingen.

11. Sluiting
Voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst, wenst een ieder een mooi en interessant jaar toe en nodigt uit om mee te gaan naar de andere zaal voor het ‘huldigen’ van de jubilarissen met aansluitend de lezing ‘Hoera, het wordt voorjaar’ door Janneke van der Brugge.