Arnhem

 

Jaarverslag 2019  - KMTP/Groei & Bloei afdeling Arnhem e.o.

Dit verslag geeft een overzicht van hetgeen er in het jaar 2019 in onze vereniging is gebeurd.

Traditiegetrouw kregen alle leden van onze afdeling in januari het mooi uitgevoerde jaarprogrammaboekje 2019 thuisgestuurd. Een boekje met daarin een overzicht van alle activiteiten, een uitgebreide beschrijving van die activiteiten en daarnaast alle algemene informatie die nodig is om op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen van onze afdeling.

Ledenaantal

Het ledenaantal per 1 januari 2019 was 283; per 31 december 2019 was dat 271. Er meldden zich door het jaar heen 40 nieuwe leden aan, maar helaas hebben 52 leden om verschillende redenen aan het eind van het jaar hun lidmaatschap opgezegd.
Mede door mee te doen met landelijke acties en aanwezig te zijn op tuinbeurzen en tuinmarkten blijven we actief leden werven.

 

Bestuur

Lydia Littel - voorzitter
Ellen van den Akker - secretaris  
Ruud Kalse - penningmeester   
Ans Hafkamp - website en pr                                                 
Els de Weijer  - ledenavonden 
Jeltine Jungheim - workshops
Margreet Kwik - excursies

 

Drie leden van het bestuur te weten Ans Hafkamp, Margreet Kwik en Ellen van den Akker zijn voor een tweede bestuurstermijn van drie jaar herkozen.

Het bestuur kwam in 2019 tien keer in vergadering bijeen.

Wij waren vertegenwoordigd bij de volgende bijeenkomsten
- Rayonraad Gelderland – Zuid
 Vergadering in Elst op 20 oktober 2019

- KMTP/Groei & Bloei

- Algemene Vergadering in Amersfoort op 1 juni en 9 november 2019

- Inspiratiedag Nationale Tuinweek
  Bijeenkomst in de Bloemenveiling Plantion in Ede op 28 november 2019


Samenwerking met andere groenorganisaties

IVN (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid). Geregistreerde leden konden deelnemen aan elkaars activiteiten tegen het voor de respectievelijke leden geldende tarief.
 

Groen Forum Arnhem
In het Groenforum zitten de groene organisaties van Arnhem. Zij wisselen kennis uit en schrijven indien nodig een gezamenlijke reactie naar de gemeente Arnhem en andere overheidsinstanties over ‘groene’ onderwerpen.  

Intratuin
Naast het gezamenlijk organiseren van de actie Tegel eruit, Plant erin zijn er ook gesprekken geweest over samenwerking betreffende o.a. workshops en sponsoring. In 2020 zullen we deze plannen nader uitwerken.

 

Samenstelling Commissies

Commissie Workshops: Jeltine Jungheim, Diny Broer, Gerdie Hermsen

Commissie Open-Tuinen: Lydia Littel, Els de Weijer, Ymkje Wiersema, Ellen van den Akker

Commissie Ruilbeurzen: Ellen van den Akker, Marjo Krijnen

Commissie Excursies: Margreet Kwik, Ans Hafkamp, Marijke de Nes, Ruud Kalse,

Commissie Website en PR: Ans Hafkamp, Ellen van den Akker

Commissie Lezingen: Els de Weijer, Margreet Kwik, Afke Wiersema, Anne Kutsch Lojenga    

Commissie Steile Tuin: Jeltine Jungheim, Gerdie Hermsen, Trudy Schut


Kascommissie: 
(t/m 04-03-2019) - Liesbeth Dessens, José Faassen, Cees Brussé
(v.a. 05-03-2019) - José Faassen, Jos Coppens, Cees Brussé

 

Nieuwsbrief en Website

De digitale nieuwsbrief werd maandelijks verstuurd. Extra nieuwsbrieven werden verzonden voor de pop-upexcursies, de Open Tuinen Dag, het ONK Bloemschikken en het tuinevenement ‘Gardenista’.

De nieuwsbrief werd verstuurd naar 247 leden en 23 lezers ontvingen de nieuwsbrief zonder lid van onze vereniging te zijn.

Onze website werd veelvuldig bezocht. Men vond er informatie over actuele zaken, verslagen en foto’s van activiteiten enz. We waren ook dit jaar weer actief op Facebook.

 

Enquête

In april hebben we een enquête gehouden betreffende de lezingenavonden.
Hiermee deden wij onderzoek naar de tevredenheid van onze bezoekers.

Het totaal aantal ingevulde enquêtes was 35, op de avond van de lezing 27 en via internet 8.

Daarnaast 7 reacties per mail ontvangen, waarin men aangaf nooit op de maandagavond te kunnen komen en dus ook de enquête niet kon invullen. Aantal reacties in totaal 42 =15% (280 leden)

Het resultaat:
1. Hoe vaak per jaar bezoekt u onze lezingen?     1-3 x 13    4-6 x 22
2. Wat vindt u van de locatie Molenplaats?            gemiddeld 8,7
3. Wat vindt u van de bereikbaarheid?                   gemiddeld 7,2
4. Wat vindt u van het programma?                       gemiddeld 8
5. Datumvoorkeur                                                  maandag 22,  andere dagen 13

Het bestuur neemt het resultaat mee in haar beleid.

 

Wij namen deel aan

  • Actie Tegel eruit, Plant erin i.s.m. Intratuin Arnhem op 23 maart 2019
  • Agapanthus- en kasteeltuinmarkt op landgoed Rosendael op 20 juli 2019

 

De volgende activiteiten werden in 2019 door bestuur en commissies georganiseerd:

  • Nieuwjaarsbijeenkomst
  • Lezingen
  • Ruilbeurzen
  • Workshops/cursussen
  • Excursies
  • Open-Tuinen-Dag

 

Hieronder een korte beschrijving van bovengenoemde activiteiten:

Nieuwjaarsbijeenkomst

De Nieuwjaarsbijeenkomst was op zaterdag 19 januari in de Stadsvilla Sonsbeek te Arnhem.
Na een welkomstwoord van voorzitter Lydia Littel, gaf Wim Paul van der Ploeg een lezing n.a.v. zijn boek De Magie van Tuinieren.

Er waren 65 bezoekers, die allen bij vertrek een tasje met een potje met sneeuwklokjes ’S. Arnott’ ontvingen.

 

Lezingen

De lezingen werden gehouden in Bezoekerscentrum de Molenplaats (voorheen bezoekerscentrum Sonsbeek) Zijpendaalseweg 24 a Arnhem en werden goed bezocht.

4 maart            Algemene Vergadering
                        Lezing Hoera het wordt voorjaar door Janneke van der Brugge.
 

Voorafgaand aan de lezing werden de leden die 50, 40 en 25 jaar lid van onze afdeling waren in het zonnetje gezet. Zij ontvingen een bos bloemen en een cadeaubon.
Mevrouw Kuik (50-jaar lid) ontving daarbij nog een zilveren trouwe ledenspeldje en een oorkonde.

De jubilarissen waren: 50 jaar lid Mw. E. Kuik, 40 jaar lid Mw. J.T.A. van Diepen,
25 jaar lid Mw. D.D. Broer-Snoek, Mw. W. Hendriksen, Dhr. A. Kraayvanger en Mw. J. Muizebelt.
 

8 april                lezing: Eric Meijer Tuinontwerp & Adviesbureau Wageningen
                         1+1 =3  Wat maakt dat een plantcombinatie werkt.

16 september   lezing: Harry Roskam Varens verrassen en verwonderen

21 oktober        lezing: Wankja Ferguson Natuurrijk en diervriendelijk tuinieren

18 november    lezing: Hans Ringers Dutch Wave, het Nieuwe Tuinieren

 

Ruilbeurzen

De voorjaarsruilbeurs werd gehouden op zaterdag 13 april in de tuin van Diana de Sain in Huissen.
De weersomstandigheden waren goed en de belangstelling groot.
De najaarsruilbeurs op 5 oktober was in de tuin van Trudy Schut. Het was mooi weer en werd drukbezocht.
 

Workshops/cursussen

De vijf workshops werden zeer goed bezocht. De deelnemers waren over het algemeen zeer enthousiast over het gebodene.
jan./febr.            de cursus Ontwerp uw eigentuin door Els de Weijer

6 april              Werken in de Steile Tuin in park Sonsbeek o.l.v. Rudie Gies

11 april             Lenteschikking door Annemarie van Velzen van Stadstuin Kweekland

26 april             Snoeien door Tinka Chabot van S-kwadraat I

14 september   Zelf een Waterschaal voor vogels maken door Lydia en Margreet

28 september   Herfstschikking o.l.v. Anke Pols van de Boschhoeve      

17 december    Kersversiering o.l.v. Annemarie van Velzen van Stadstuin Kweekland
 

Excursies

25 april             Pop-up excursie Bollen kijken in de tuinen vanIne Versteegh en Ineke Kuijpers in Apeldoorn.

16 mei             Bezoek aan Groei & Bloei tuinevenement Gardenista in Opheusden

18 mei             Bezoek aan Kwekerij (eenjarigen)  Dicky Schipper in Maurik

22 juni             Bustocht naar Duitsland i.s.m. De Tuinreisclub             

11 juli               Avondexcursie naar ‘t Leusveld in Brummen

12 september   Bezoek aan Het Polhuis te Ermelo        

 

Open Tuinen Dag  

Dit jaar werd de Open Tuinen Dag op zondag 16 juni gehouden. Er waren twaalf tuinen te bezichtigen: 2 in Arnhem-Zuid, 5 in Huissen, 2 in Arnhem-Noord en 3 in Velp.
Het was prachtig weer en er waren veel bezoekers. In sommige tuinen zijn wel meer dan 150 mensen geweest. Er hebben zich twee nieuwe leden aangemeld.

 

In de bijlage Evaluatie Jaarprogramma 2018 vindt u een uitgebreid overzicht van alle door ons georganiseerde activiteiten in 2019

Ellen van den Akker

februari 2020